[ bone ] [ bitch ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]

/bitch/ - ty prosto moya

my bitch
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.31216[Reply]

love 16s cause im sophomoric

Rated: 7/10


 No.31207[Reply]

why do i dislike b

Rated: 2/10
1 post omitted. Click reply to view.

 No.31209

theres something i dont trust

Rated: 10/10

 No.31210

i feel the same about nurses

Rated: 0/10

 No.31211

you want me to say "i feel the same about n"

Rated: 1/10

 No.31212

but all of her insanity is out in the open
you can trust n to be n

Rated: 9/10

 No.31215
 No.31133[Reply]

the worst part of mercury is how suddenly and meaninglessly the big sad just rolls through

Rated: 6.5/10
1 post omitted. Click reply to view.

 No.31155

>>31134
what pills

 No.31156

Billy the druggie

Rated: 9.5/10

Fortune
Death is Nature's way of recycling human beings.

 No.31162

File: 1640729654547.jpeg (8.29 KB, 640x480, pictures2.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>31156
yup

Rated: 5/10

 No.31163

me with meds tbh

Rated: 10/10

 No.31174

>>31163
enjoying ?File: 1640726429327.jpg (95.29 KB, 801x533, ec141dad08f5239eb4230fa1e6….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.31154[Reply]

След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат. Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им. Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове. И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане. И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество. Аз, Иоан, съм, който чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми, беше показал това. Но той ми рече: Недей! Аз съм служител на тебе и на братята ти пророци и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу. Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близу. Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет. Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града. А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. Аз, Исус, изпратих ангела Си, да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда. И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота. Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга. Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Кости

 No.31158

Амин.
(YOLO) No.31080[Reply]

council butts is so asexually beautiful

Rated: 8.5/10
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.31093

>>31092
fight ! fight ! fight !

 No.31107

>>31092
MUERTE. ESE. PUTA.
(YOLO)

 No.31112

>>31091
like priceless art you wouldnt ever touch for fear of tarnishing

Rated: 5.5/10

 No.31113

>>31092
you only love him platonically

Rated: 0.5/10

 No.31114

surrreee

Rated: 6/10 No.31110[Reply]

its only my nose a little
but my SKIN
wtf

Rated: 6.5/10

 No.31111

british vaes be like

Rated: 5.5/10 No.31095[Reply]

put parental controls on for the keeds

Rated: 4.5/10
5 posts omitted. Click reply to view.

 No.31101

ar eu white

Rated: 2/10

 No.31102

oh its u
how u been cutie

Rated: 0.5/10

 No.31103

bad day?

Rated: 7.5/10

 No.31104

want some xanax

Rated: 6/10

 No.31105

ill leave some pills and beers on the roof

Rated: 7.5/10 No.31094[Reply]

dont worry sweet mint
i wont touch u

Rated: 9.5/10


 No.31090[Reply]

meeting a barista you talked to on grindr <<<<<

Rated: 9/10


 No.31081[Reply]

sup alec.

Rated: 9.5/10


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268]
| Catalog
[ bone ] [ bitch ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]