[ bone ] [ bitch ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]

/bitch/ - ty prosto moya

my bitch
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.31261[Reply]

ill admit
i might have a slight drinking problem

Rated: 1/10

 No.31262

nah

Rated: 7.5/10

 No.31263

im fucking insane

Rated: 10/10

 No.31264

you have a slight mercury problem No.31046[Reply]

got my jab!

Rated: 5/10
8 posts omitted. Click reply to view.

 No.31059

>>31053
he was pretending for your money

 No.31060

>>31059
nah andy loved me

Rated: 7.5/10

 No.31061

on some days its not inconceivable that i'd be lovable

Rated: 4.5/10

 No.31062

now that im gray i just a worm crawling through my own space
ignoring urs

Rated: 7.5/10

 No.31258

Noooo why is your mercury addiction this bad you resort to taking the clotshot just for your next dose of mercury you aren't going to make it… No.31228[Reply]

sorry

Rated: 1/10

 No.31229

everything im saying is true but like
eh

Rated: 1.5/10

 No.31230

its true

Rated: 4/10

 No.31231

ok
debate me
say something back

Rated: 9.5/10

 No.31232

ill wait lol

Rated: 6/10 No.31220[Reply]

u dont mean moscow

Rated: 5.5/10
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.31223

i can see how hes lovable
like a cabin in the woods build u furniture kind of guy

Rated: 8.5/10

 No.31224

and hate isnt the right word
he's just apollo and im dionysus or osme fairy
we dont mix well

 No.31225

hes firm and thinks the world is made of objects
and im oozing and snowing and think its made of light
i dont think either of us is wrong
but his type is much more prone to hate mine than i am his

my type tries to "instruct" in a way that seems condescending or foolish
because it implies "opening up" or "expanding"
and for him, he probably is revolted by a lack of honing
craftsmanship
building
work as work

i truly dont think either of us is wrong

 No.31226

if you want melodrama and theatrics and true softness (icky things to a man like that) u come to me
ephemerally

if you want someone to build u a nest
yeah

Rated: 10/10

 No.31227

bitch No.31216[Reply]

love 16s cause im sophomoric

Rated: 7/10


 No.31207[Reply]

why do i dislike b

Rated: 2/10
1 post omitted. Click reply to view.

 No.31209

theres something i dont trust

Rated: 10/10

 No.31210

i feel the same about nurses

Rated: 0/10

 No.31211

you want me to say "i feel the same about n"

Rated: 1/10

 No.31212

but all of her insanity is out in the open
you can trust n to be n

Rated: 9/10

 No.31215
 No.31133[Reply]

the worst part of mercury is how suddenly and meaninglessly the big sad just rolls through

Rated: 6.5/10
1 post omitted. Click reply to view.

 No.31155

>>31134
what pills

 No.31156

Billy the druggie

Rated: 9.5/10

Fortune
Death is Nature's way of recycling human beings.

 No.31162

File: 1640729654547.jpeg (8.29 KB, 640x480, pictures2.jpeg) ImgOps Google iqdb

>>31156
yup

Rated: 5/10

 No.31163

me with meds tbh

Rated: 10/10

 No.31174

>>31163
enjoying ?File: 1640726429327.jpg (95.29 KB, 801x533, ec141dad08f5239eb4230fa1e6….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.31154[Reply]

След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му. И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите. Нищо проклето не ще има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат. Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им. Нощ не ще има вече; и не ще имат нужда от светене на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове. И рече ми: Тия думи са верни и истинни; и Господ Бог на пророческите духове, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане. И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество. Аз, Иоан, съм, който чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми, беше показал това. Но той ми рече: Недей! Аз съм служител на тебе и на братята ти пророци и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу. Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близу. Който върши неправда, нека върши и за напред неправда; и който е нечист, нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда, и светият нека бъде и за напред свет. Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота, и да влязат през портите на града. А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже. Аз, Исус, изпратих ангела Си, да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда. И Духът и невестата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди. И който е жаден нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота. Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга. Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Кости

 No.31158

Амин.
(YOLO) No.31080[Reply]

council butts is so asexually beautiful

Rated: 8.5/10
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.31093

>>31092
fight ! fight ! fight !

 No.31107

>>31092
MUERTE. ESE. PUTA.
(YOLO)

 No.31112

>>31091
like priceless art you wouldnt ever touch for fear of tarnishing

Rated: 5.5/10

 No.31113

>>31092
you only love him platonically

Rated: 0.5/10

 No.31114

surrreee

Rated: 6/10 No.31110[Reply]

its only my nose a little
but my SKIN
wtf

Rated: 6.5/10

 No.31111

british vaes be like

Rated: 5.5/10[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372]
| Catalog
[ bone ] [ bitch ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]