[ bone ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]

/bone/ - ThE gOrt Board.

fresh cum from the sunwood mint
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1611521730735-0.mp4 (5.21 MB, 640x480, Serbian extermination camp….mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1611521730736-1.jpg (219.96 KB, 1536x2048, Kebabocaust survivor.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1611521730736-2.jpg (21.37 KB, 357x327, 143321165263.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1611521730736-3.jpg (156.72 KB, 960x720, 143355406320.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.297914[Reply][Last 50 Posts]

https://www.gp.se/debatt/osakligt-om-krigen-i-forna-jugoslavien-1.434950
>97 207 personer dog eller saknades under kriget i Bosnien–Herzegovina 1992–1995. Det är 2,22 procent av republikens dåvarande invånare (samtidigt innebär det en halvering av antalet offer jämfört med vad som spreds i media vid tiden). Av dessa beräknades 39 684 vara civila och 57 523 soldater. 16 662 av de 97 207 var saknade. Av samtliga offer var 64 036 bosnienmuslimer, 24 905 serber, 7 788 kroater och 478 av andra nationaliteter. 98,5 procent av soldaterna stupade i strider.
>Av samtliga offer var alltså knappt 66 procent bosnienmuslimer. Man har beräknat att hälften av de bosnienmuslimska offren var soldater, vilket innebär att sammanlagt cirka 33 procent av samtliga offer var civila muslimer. Här finns dock ett källkritiskt problem – det har på olika håll funnits en tendens att underskatta den militära delen av de muslimska offren – massgravarna innehåller nästan bara män i militära årsklasser (offren i massgravarna runt Srebrenica hörde till exempel i stor utsträckning till den muslimska 28 divisionen).

Detta är en påminnelse om att vi får aldrig glömma hur serberna tillintetgjorde 964 miljarder muslimer i Bosnien. Att utplåna oskyldiga offer på ett sådant besinninglöst och grymt tillvägagångssätt innebär att vi måste ha mer invandring, fler svarta bussförare samt pizzerior fyllda ägda av kurder.
330 posts and 113 image replies omitted. Click reply to view.

 No.356293

File: 1620275286203-0.gif (117.1 KB, 784x1305, Adolf the Witch hunter.gif) ImgOps Google iqdb

File: 1620275286203-1.jpg (19.56 KB, 480x360, Emmaly Reed.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1620275286203-2.jpg (34.61 KB, 517x515, This is a great story.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.356317

>>356293
>negroes
>reading books

lol, not believable.

 No.356871

>>356293
How long does it take to burn a Jew at the stake?

 No.356874

File: 1620370065191.jpeg (231.58 KB, 932x524, varg-vikernes-lets-find-o….jpeg) ImgOps Google iqdb

>>356871

Rated: 10/10

 No.356883

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>356874
Vörg Vökörnös. No.356873[Reply]

Idk if it even fits

 No.356875

I'm boned

 No.356876


 No.356882

>>356876
Kys grant No.356877[Reply]

Honestly as a hermit who is addicted to avoiding his “real life” the pandemic has been one of the easiest and most comfortable experiences of my life

 No.356879

ur gobnnan love tHE next one SWEET MaN,,,,,,,,,,,,,

 No.356880

wow! you are a hikikomori?

 No.356881

Sn,O, rT., ., Da,,, ,,,,GO,,rT . , DUS.,,,TIES gjb. , g HahAh,a,a,HaG ,,,s,a a No.356878[Reply]

friends of mintboard

good morning

Rated: 0/10


File: 1619030893925.jpg (26.91 KB, 800x600, bfqk3.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.347901[Reply]

This is täby. he is most hated awful fucking demon on mintboard. he spreads misery and fight against jahwe. he is an evil mercenary from hell summoned by israel paranormal and occult department to cause misery and hell on mintboard and make jewish ally submit to odin satan. fuck him. taby fuck you i hate you i declare halakha against taby he is fucking asshole of odin he will go back to hell inshelohim. khazar strong go away taby kabbalite heretic odin monsterfucker i smite you with force of elohim. taby worst country needs to be more jewish or go to hell and die in fires with the odin demons you fucking asshole. do not give upthumbs to taby he raises hell evil demon anti israel terrorist of hellish proportions. fuck off taby do not come here again.
10 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.354980

>>354408
Me the hornet.

 No.355696

>>354980
Me filming you both.

 No.356306

>>355696
Me getting eaten for your entertainment.

 No.356316

>>356306
Insect snuff film.

 No.356872

>>356316
Me the snuff producer.File: 1610930032881.png (34.98 KB, 1109x999, Kaiser_Republic.png) ImgOps Google iqdb

 No.294309[Reply][Last 50 Posts]

happy 150th birthday Germanyball!
119 posts and 16 image replies omitted. Click reply to view.

 No.354395


 No.354412

>>352942
Correct.

 No.355743

>>354412
Of course.

 No.356318

>>355743
So truthful.

 No.356870

Nice thread.File: 1612290937406.png (173.67 KB, 1252x467, 1612194191480.png) ImgOps Google iqdb

 No.302422[Reply]

35 posts and 11 image replies omitted. Click reply to view.

 No.351818


 No.352945

Good thread.

 No.354365

>>352945
Of course.

 No.356320


 No.356869

>>352945
Good post.File: 1616277924003.jpg (85.87 KB, 1774x429, tabypaj.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.328734[Reply]

27 posts and 14 image replies omitted. Click reply to view.

 No.354378

>>352941
Soyentific method.

 No.354411

>>354378
Peer-reviewed soy.

 No.355738

>>354411
Soyentist.

 No.356322


 No.356868

Good thread. No.303248[Reply]

Im a stupid hypocrite who doesn’t know anything and demons fucked me until I kill myself on live tv
51 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.352288

>>351819
Bagels and matzo.

 No.352930

>>352288
Dreidels and Holocaust reparations.

 No.355739

Good thread.

 No.356323


 No.356867
 No.299785[Reply]

>have insane autistic racist swedish on the board
>shout "KC tier" on someone else
89 posts and 27 image replies omitted. Click reply to view.

 No.354409

>>354367
Oy gevalt.

 No.354420

>>354409
Oy vey.

 No.355740

>>354420
Shekels.

 No.356324

Good thread.

 No.356866
Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]
| Catalog
[ bone ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]