[ bone ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]

/bone/ - ThE gOrt Board.

fresh cum from the sunwood mint
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1614338317893.jpg (493.12 KB, 1280x1115, fef73d5acc4892307cdd636209….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.315595[Reply]

8 posts omitted. Click reply to view.

 No.316382

File: 1614455033335.jpg (8.4 KB, 191x255, add me on steam.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>316379
luka
theres no reason for you to b like this
play us on aom for awhile and chill out

 No.316383

>>316374
>>316378
He is right you know…

 No.316384

>>316382
FUCKING BORING AND STOP REPLYING TO ME

 No.316385

File: 1614455129245.jpg (8.4 KB, 191x255, add me on steam.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.316389


>>316384
Cringe vietnamese cybertranny No.316267[Reply]

Too much bully
Bye
4 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.316305

see you tonight

 No.316332


 No.316333

Ur a bully anus

 No.316334

Don't ask me why.

 No.316377

who askFile: 1614422862632-0.jpeg (988.87 KB, 2048x1860, 92587006-E23B-49E1-A40E-6….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1614422862632-1.jpeg (136.3 KB, 634x872, B8379C86-0B9B-48B2-8E91-B….jpeg) ImgOps Google iqdb

File: 1614422862632-2.jpeg (95.02 KB, 450x444, 51CFA25B-469B-48E4-AADE-6….jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.316185[Reply]

4 am shift day after the second dose of vaccine
Feels like the worst hangover of my life
And I left my juul at home
Fuck
5 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.316258


 No.316263


 No.316338

think you are already irreparably boned, retarded, sissified

and you take the vaccine to make it all even worse

 No.316350

You didn’t deserve the vaccine William

 No.316357

>>316338
fuck im intaking too much mercury *double vaxxes and orders tuber eats* No.316344[Reply]

verzieren
schmücken
dekorieren

 No.316345

Krautchan languageYouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.316343[Reply] No.316312[Reply]

ben

have you shown sophie your jesus icon?_?
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.316319

>>316315
i guess curiosity will kill the cat

 No.316326

>>316316
What is the Pantocrator's opinion of you smoking weed in front of him

 No.316327

>>316326
i dont have any weed

 No.316331

>>316327
do you wish you did

 No.316336

File: 1614448576001.png (144.1 KB, 312x664, yahweh.png) ImgOps Google iqdb
File: 1611521730735-0.mp4 (5.21 MB, 640x480, Serbian extermination camp….mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1611521730736-1.jpg (219.96 KB, 1536x2048, Kebabocaust survivor.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1611521730736-2.jpg (21.37 KB, 357x327, 143321165263.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1611521730736-3.jpg (156.72 KB, 960x720, 143355406320.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.297914[Reply][Last 50 Posts]

https://www.gp.se/debatt/osakligt-om-krigen-i-forna-jugoslavien-1.434950
>97 207 personer dog eller saknades under kriget i Bosnien–Herzegovina 1992–1995. Det är 2,22 procent av republikens dåvarande invånare (samtidigt innebär det en halvering av antalet offer jämfört med vad som spreds i media vid tiden). Av dessa beräknades 39 684 vara civila och 57 523 soldater. 16 662 av de 97 207 var saknade. Av samtliga offer var 64 036 bosnienmuslimer, 24 905 serber, 7 788 kroater och 478 av andra nationaliteter. 98,5 procent av soldaterna stupade i strider.
>Av samtliga offer var alltså knappt 66 procent bosnienmuslimer. Man har beräknat att hälften av de bosnienmuslimska offren var soldater, vilket innebär att sammanlagt cirka 33 procent av samtliga offer var civila muslimer. Här finns dock ett källkritiskt problem – det har på olika håll funnits en tendens att underskatta den militära delen av de muslimska offren – massgravarna innehåller nästan bara män i militära årsklasser (offren i massgravarna runt Srebrenica hörde till exempel i stor utsträckning till den muslimska 28 divisionen).

Detta är en påminnelse om att vi får aldrig glömma hur serberna tillintetgjorde 964 miljarder muslimer i Bosnien. Att utplåna oskyldiga offer på ett sådant besinninglöst och grymt tillvägagångssätt innebär att vi måste ha mer invandring, fler svarta bussförare samt pizzerior fyllda ägda av kurder.
133 posts and 43 image replies omitted. Click reply to view.

 No.315549

>>315527
Y

he gets up at 6am

 No.315556

>>315549
retardo

 No.315563


 No.316329

File: 1614446894769-0.mp4 (10.16 MB, 704x480, Endlösung.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1614446894769-1.mp4 (5.87 MB, 854x480, Neocons.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1614446894769-2.mp4 (2.07 MB, 640x480, Pizzas.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1614446894769-3.mp4 (12.23 MB, 1280x720, España.mp4) ImgOps Google iqdb


 No.316330

>>315556
sorry im mathematically illiterate

>>315563
varför går du upp så tidigt, gillar du inte sovmorgon?File: 1614443626425.png (286.43 KB, 720x1344, 161444099278.png) ImgOps Google iqdb

 No.316306[Reply]

ok, which one of you did it?

 No.316308

i did it but i escaped prison with my racist fighting techniques

 No.316317

File: 1614444501147.webm (4.47 MB, 640x1137, chino enters the thread.webm) ImgOps Google iqdb


 No.316324

>>316317
MY LIFE IS LIKE A VIDEOGAME No.316318[Reply]

 No.316321

One of the memories I have as a child was of a vacation in Florida, when
my dad went out of his way to look-up a boyhood friend who was running a
restaurant there. This friend of his was Albanian.File: 1614388731342.webm (17.9 MB, 1280x720, 1538169493933.webm) ImgOps Google iqdb

 No.316068[Reply]

 No.316081

File: 1614389968921.png (81.54 KB, 659x389, Screenshot_2021-02-27 kotc….png) ImgOps Google iqdb


 No.316090

I just love traditional stories :)

Rated: 4/10

 No.316309

handsome, trad and racist

 No.316310

my compatriot ")Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]
| Catalog
[ bone ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]