[ bone ] [ schizo ] [ bitch ] [ jp ] [ overboard ] [ archive ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]

/bone/ - ThE gOrt Board.

fresh cum from the sunwood mint
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

 No.674731[Reply]

https://legacy.arisuchan.jp/ru/
Really like the design here

 No.674738

we love lainchan

 No.674803

>>674731
its ok i guess. the darkmode isn't as comfy for me. No.674723[Reply]

@ben

they are doing a walk tomorrow in Wilder forest

https://www.meetup.com/gta-hiking-meetup/events/292309513/
2 posts omitted. Click reply to view.

 No.674759

>>674726
they'd unironically think that'd be pretty cool methinks

>>674754
u finna link up with 'em?

 No.674762


 No.674764


 No.674766

>>674764
why would I

 No.674772

>>674766
to meet peopleFile: 1679169819124.jpg (2.75 MB, 4032x3024, 16791698003004919388262509….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.674746[Reply]

 No.674751

drinking alone @ Söder? No.674414[Reply]

technology males
the internal adapter of my laptop keeps losing connection to wifi every so often (doesn't happen to any other devices), only starts working again when i switch it off and back on
what causes this
23 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.674718

>>674712
Balenciaga is best

 No.674719

>>674712
I don't think that will sell.

 No.674720

>>674711
i don't know, whatever indians might be inclined to buy

swedish "heritage" clothes, food/drink, IKEA furniture rebranded as craftsmanship etc

 No.674729

>>674720
IKEA is very popular here so I don't think that will work.
Do you play to export food?
Heritage clothes sounds cool.

 No.674733

>>674729
would upper middle class indians consider buying shirts for 300 euros No.674097[Reply]

HO. LEE. FUK.

Kan vi prata om hur den digitala världen påverkar ungas skolgång?
Jag har jobbat som vikarie i över ett år på hög- och mellanstadier. Jag har blivit enormt bekymrad och i vissa fall chockad över hur stor skillnad det är jämfört med min egna skolgång. Är själv född i mitten av 90-talet så är fullt integrerad i den digitala världen. Skillnaden är jag inte hade smarttelefon eller sociala medier förrän cirka gymnasiet.

Elever idag (framförallt pojkar) har en enormt kass koncentrationsförmåga. Det är inte ovanligt att flera elever i varje klass (även utan diagnoser) inte ens klarar av de mest enkla uppgifter utan att bli direkt instruerade av lärare. Om ett mattetal tar mer än 15 sekunder att göra måste man ta en telefonpaus efter 7 sekunder (utan överdrift). Jag har varit med om att högstadieelever inte klarar av att läsa 1/3 A4 med instruktioner, och detta är elever utan inlärningssvårigheter.

Det är inte ovanligt med elever som är totalt frånkopplade ifrån den sociala världen. Jag har haft flera elever med autism (på olika skolor) som får lov att sitta med laptop och hörlurar på lektionstid. Och rasten. Och under genomgångar, ja hela dagen. Dessa elever är så sköra att det inte klarar av den sociala pressen av att sitta i ett klassrum utan en skärm framför ansiktet. Ja, autistiska elever har alltid funnits - men förr så fanns det inte en digital värld att fly till. Jag vågar inte ens tänka hur dessa elever kommer klara sitt vuxenliv.

Det finns idag hemmasittare i typ varannan klass. Vanliga pojkar (oftast) som helt enkelt inte klarar av pressen av skolan och istället lever ett digitalt liv hemma.

Elever (igen, oftast pojkar) visar starka indikationer på spelberoenden. Freemium spel, battlepasses, lootboxar, skins och pseudo-slots spel. När jag var 10 år fanns typ pokémon på gameboy. Nu har elever låtsas-casinon i fickan.

Eleverna är inte alls särskilt digitalt kunniga trots att de har haft Chromebooks sedan mellanstadiet. Jag ser inte poängen med dessa verktyg i unga åldrar. När eleverna får ha sina laptops sitter de med tiktok/spel/instagram och tabbar så fort läraren kommer i närheten. Det är omöjligt att förhindra och enormt distraherande för alla.

Post too long. Click here to view the full text.
8 posts omitted. Click reply to view.

 No.674636

>>674635
u will become pedagogue?)

 No.674653

>>674636
Actually might be my only choice

 No.674666

>>674653
Eto konets.

 No.674698

>>674628
maybe there are some exceptions, but the majority i've interacted with are so far away from the gifted oldfags/obvious they have "tiktok brain" and shit

was consulting at a university with some engineer students with IT-orientation. only a single one in the entire class of 20+ knew how to open the browser's dev console, what TLS is, nothing about internet routing, didn't understand even some of the most basic IT concepts, etc. it was macabre. (ofc people are in school to learn concepts, but it was stuff that anyone with any real IT interest would have known about in like grade school)

 No.674701

>>674698
damn
you are right for onceFile: 1679164390657.jpg (293.49 KB, 900x1360, Back From Heaven.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.674687[Reply]

 No.674689

beautiful) No.674340[Reply]

why aren't ukranian women drafted
94 posts and 7 image replies omitted. Click reply to view.

 No.674590

File: 1679138423197.png (118.86 KB, 300x291, 096F9D64-1C21-4D8F-811E-FF….png) ImgOps Google iqdb


 No.674678

>>674582
RIRA seems to have no problem with it here.

 No.674679

>>674361
yes i have

him especially is evil

 No.674681

>>674679
do you have even a single fact to back up this bold and slanderous accusation?

 No.674682

>>674681
i was his friend for years then suddenly he wouldnt even talk to me, but would just deliberately ignore me

which in my book makes him as bad as x-word

anyway im not gonna list all the reason why he is piece of shit but i have like 10 No.674618[Reply]

Analnantescel:
Excuse me, shitlord? Listen the fuck up and sit the fuck down, a trans woman of color is speaking. ✊🏿

 No.674677

I didn't know animals could "speak".File: 1679161346109.jpg (25.61 KB, 633x223, horse.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.674658[Reply]

 No.674664

horses are pretty epic

 No.674676

Anique: sameFile: 1679111219328.jpg (248.47 KB, 1242x1591, septum2.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.674539[Reply]

10 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.674617

File: 1679154437716.jpg (785.02 KB, 1242x1343, 7594.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.674622

>>674617
fatherless archetype

 No.674623

File: 1679156554010.png (484.14 KB, 507x573, 5894.png) ImgOps Google iqdb


 No.674657

I want to humiliate these shrapnel girls.

 No.674659

I want to make bullying non-ginger women a hobby. They need to know their place, that they are inferior, and will always be second place to any ginger woman. Extra bullying for however far down the racial hierarchy they are.Delete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180]
| Catalog
[ bone ] [ schizo ] [ bitch ] [ jp ] [ overboard ] [ archive ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]