[ bone ] [ bitch ] [ jp ] [ overboard ] [ archive ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]

/bone/ - ThE gOrt Board.

fresh cum from the sunwood mint
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

我们爱中共。

 No.586448[Reply]

Det har nog sagts tillräckligt om Israel, men mycket lite av det har att göra med sunt förnuft. Folk är alldeles för upptagna med att försvara sina lojaliteter - eller sina ekonomiska sponsorer - för att nämna det uppenbara: stormaktsvälden i förfall älskar utländska krig för att distrahera sina invånare.

Vem som helst kan ställa sig bakom ett främmande krig. "Ta fast skurken! Han hotar vår frihet!" - så marscherar vi bort till Afghanistan, till Vietnam, till Irak, till Kuba, till Grenada, till Libanon, eller vart som helst. Flaggor dyker upp, patriotism skrälls ut över radio, och vi anser det vara en stor seger när politiska mål är uppnådda.

Trots det förändras aldrig situationen. Snart behövs ett nytt krig.

Israels policy har nu sedan några år gått ut på att hålla tillbaka sina arabiska nationer med två styrkor: sina ubåtslevererande kärnkraftsmissiler och den militäriska makten hos Amerika. Judar och muslimer vet att deras trosuppfattningar är inkompatibla och att endast en kan härska i Mellanöstern.

En intelligent policy för Israel hade varit att erkänna att endast etniska judar hör hemma i Israel, och exkludera alla andra, samt upphöra med att försöka att influera en bredare policy i regionen. Detta motsäger det västerländska förordnandet om mångkultur, och skulle enligt århundraden av judiskkristet tänkande, göra Israel till en uppenbar "skurk", så detta kan inte bli offentligt erkänt. Detta resulterar i en grotesk kompromiss.

När muslimer synar Amerika, ser de ett land, som exklusivt väljer kyrkobesökande ledare. De ser en högerflank, som domineras av radikalt kristna intressen, och en vänsterflank, som övervägande är finansierad och driven av radikalt judiska intressen. De ser AIPAC, den Amerikansk-Israeliska kommittén för offentliga frågor (American Israel Public Affairs Committee), bli beskylld för att stjäla statliga hemligheter och utföra telefonsamtalsavlyssningar, utan att något större ingripande träder i kraft.

Det är ingen överraskning att när Osama bin Laden refererar till Amerika som "korsfararna", så får han ett gäng applåder. Han förutsåg att kombinerade judiska och kristna styrkor, skulle attackera islam, och med krigen i Afghanistan och Irak, har han visat sig ha rätt. Dessutom är han nu på väg att få rätt igen, eftersom det aldrig kommer att uppstå en upplösning i den nuvarande israelisk-libanesiska "krisen".

En värld utan vare sig judar eller muslimer skulle vara en tyPost too long. Click here to view the full text.
3 posts and 3 image replies omitted. Click reply to view.

 No.608554

YouTube embed. Click thumbnail to play.
New

 No.608584

https://sv.wikipedia.org/wiki/Aniara

You wrote this?)

Fortune
one of the tubers came to me
and requested that since i was onE day goikng t od ie,,,
CouLD i PlEaSe ALloW T,Hem T HE HoNOR,,,,é,
Of eATIng me AFter DEATH???',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,m

 No.608585

>>608584
what was the wiki page about repeat vandalizers

 No.608589

>>608585
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Long-term_abuse

Fortune
If one does not possess such a fine work of craftmanship, one shold find microwaves just lying in random houses at 3am. Bring a gun or sufficient force multiplier or director with you, as random houses are guarded by demons residing in them.
Such demons come in many forms, femoids who will bite your cock off with their cunt, skinwalkers and sometimes even jews, which is a horrifying thought.
A jew guarding a microwave which is your birthright to own?
Jews usually live in caves where they eat foreskins.

 No.608594
 No.608444[Reply]

At cafe/bar

Should I waste 10 euros on a glas of wine and drink it alone
15 posts omitted. Click reply to view.

 No.608547

why don't you just drink at home

 No.608558

>>608547
getting drunk alone chews ass

 No.608560

>>608558
you're with your pals at mintboard.org

 No.608565

>>608560
when was the last time you got drunk

 No.608566

>>608565
some time in the spring No.608562[Reply]

visited a monastery today

 No.608564

File: 1663446962242.jpg (202.47 KB, 1086x1448, bntowa.jpg) ImgOps Exif Google iqdb
 No.608559[Reply]

being an incel trying to socialise is like a 90 year old trying to play video games

 No.608561

some 90yos kick ass at solitaire No.608530[Reply]

yiff in hell yify

 No.608550

exercise in heaven fitgirl

 No.608553

>>608550
spscarter: hey fitgirl add me on discord

 No.608555

tamilrockerz grindset No.608543[Reply]

casual racism
competitive ranked racism

 No.608545

Controlled racism
Targeted racism
Publicly traded racism

 No.608546

What's your Nwh(nwords per mins)

 No.608551

File: 1663445273529.jpg (534.41 KB, 1276x3200, nigger novella.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.608552

>>608551
TOP KEK.File: 1663441397865.jpg (62.89 KB, 934x448, FaX_-arVQAEBkvi.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.608531[Reply]

 No.608549

File: 1663444996146.jpg (201.67 KB, 650x1300, 25ce50ef2386fb64e15357d3b0….jpg) ImgOps Exif Google iqdb
 No.608508[Reply]

O'NIGGER

 No.608541

racism? in 2022? No.608461[Reply]

WG must suffer

 No.608486

Vastra bstory on sending the goonie toons after weegee

 No.608492

>>608486
it was just a little bit of trolling

 No.608498

>>608486
he did what he had to do

 No.608539

jealous of mah mints?(go back) No.608514[Reply]

Theres going to be a nazi/skinhead wtv festival in Porto

Lol
Should i go for the anthropological experience?

 No.608518

yeah

 No.608519

IWO threda

 No.608533

joining a 40 man gay orgy for life experienceDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180]
| Catalog
[ bone ] [ bitch ] [ jp ] [ overboard ] [ archive ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]