[ bone ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]

/bone/ - ThE gOrt Board.

fresh cum from the sunwood mint
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

YouTube embed. Click thumbnail to play.

 No.192462[View All]

Spoiler
186 posts and 78 image replies omitted. Click reply to view.

 No.216973


 No.216982


 No.216983

>>216982
Because you're supposed to cure mental illness, not encourage it.

 No.216984


 No.216985

>>216984
The same applies to gays.

 No.216986

>>216985
Gays are gross.

 No.216987

File: 1600928302166.jpg (76.88 KB, 1024x1024, 1600439519128.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.216988


 No.216991

>>216988
Technically, suicide is a cure.

 No.216992

>>216991
And it is cheap!

 No.216993

>>216992
And you don't need expensive medications or treatments.

 No.216994


 No.216995

>>216994
Suicide is a swift way of ending annoying diseases.

 No.216996


 No.217005

>>216594
Jag vet.

 No.217034

File: 1600951085095-0.jpg (98.45 KB, 1000x517, 160014412891.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1600951085095-1.jpg (49.09 KB, 474x451, 1578394197847.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1600951085095-2.gif (1.43 MB, 352x264, 1542387575972.gif) ImgOps Google iqdb

>>217005
N-n-n-n-n-n-n-neger

 No.217036

File: 1600951202243.jpg (90.29 KB, 1080x1350, 120194734_354561959062654_….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

taby do you like thicc :DDD

 No.217044

File: 1600953550368.jpg (451.28 KB, 2048x2048, 1598694118690.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>216661
täbypaj why you not reply

https://biluppgifter.se/fordon/LOL72K
>Fordonet ägs av Advokat Martin Schwitzgold AB
of course it's a jew lawyer buying a brand new car for 1 million SEK

still parked there at the hotel today thankfully. it'd be just like another shoah if täby traveled here and started to burn it

Rated: 1/10
(YOLO)

 No.217045

File: 1600953710084.mp4 (3.56 MB, 640x360, 119889406_814316425989170_….mp4) ImgOps Google iqdb

>>217044

how many iphones does this nigga have :DDD

 No.217047

>>217045
Vastra dad income goes half to taxes for Megic Mike and half to Edinburgh professors

 No.217048

File: 1600954427334.jpg (280.99 KB, 2000x1006, pinkCad_01_2000.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>217047

think the all the money the nigger spent on uni could be driving a pink Cadillac and got a hair-transplant :DDD

 No.217158

Täby what do you think about tradpilled goth femboys

 No.217161

File: 1600964594881.jpg (83.78 KB, 640x906, Eijlwd9WkAM7gZa.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.217562

>>216016
Att Folke försökte hjälpa judarna var helt meningslöst. Judar är förrädare och struntar i alla andra.

 No.217565

>>217161
>img
very gay

 No.217605

>>217562
Judar är avskyvärda.

 No.217728

>>217565
im gay

 No.217751

>>217045
blattar är roliga och spontana, de gillar att bjuda på sig själva och tvekar inte att bjuda upp till dans och skoja till det lite vilket får tjejer att kikna av skratt. svennar sitter hemma och spelar datorspel och är sura

Rated: 2.5/10
(YOLO)

 No.218159

JAG ÄR FÖR FET FÖR ETT FƟCK

KAN INTE SE NER TILL MARKEN NÅT MER

 No.218378

>hela europa svälter under ww2
>många undernärda arbetsfångar som råkar våra judar dör pga svält
>"AAAAAA DET ÄR EN FÖRINTELSE! NAZISTERNA HAR FÖRSÖKT UTROTA JUDARNA! IGNORERA DOCK ALLA ANDRA FÅNGAR SOM DÖTT AV SVÄLT!"
hmmm…

 No.218564

File: 1601213582147-0.webm (3.97 MB, 648x360, DOTA.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1601213582147-1.webm (2.53 MB, 640x360, ooga booga.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1601213582147-2.mp4 (3.12 MB, 640x360, doom.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1601213582147-3.webm (4.97 MB, 1280x720, Felix.webm) ImgOps Google iqdb

>>217751
>blattar är roliga och spontana, de gillar att bjuda på sig själva och tvekar inte att bjuda upp till dans och skoja till det lite vilket får tjejer att kikna av skratt. svennar sitter hemma och spelar datorspel och är sura

 No.218567

>bostadsgrupp på facebook
>killarna horar ut sig för det minsta, tigger om att få betala 10 000 för att bo i en garderob
>blattekillar har det ännu värre, får aldrig napp på några brev
>svho glider in i gruppen
>"ah tjena jag är en tjej som ska jobba i butik gillar att festa :p ge mig en central etta eller tvåa med balkong max 7000 i hyra"
>blir översvämmad med svar
Är detta patriarkatet?

 No.218889


 No.218919

>>218564
Det enda blattar gör är att knarka och leva på bidrag.

 No.218957


 No.219180

Fatta vad baserat Sverige blir när det konservativa blocket tar över. Vi får ännu lägre skatter för företagare; sänkta miljökrav; lättare för gruvbolag att prospektera; högre hastighetsgränser; sänkta trafikböter; straffskatt på facket; investeringsbidrag till multinationella företag; handelsavtal med Kina, Ryssland och Brasilien; dubblerat bistånd och allt går till Israel; mer pengar till försvaret; bara tillåta demonstrationer om man först söker tillstånd och alla deltagare anmäler sig till polisen innan; medlemskap i NATO; ”civila forskningsprojekt” om NRCB-vapen; omyndigförklara gifta kvinnor; spinnhus för ogifta mödrar som inte gift sig efter ett halvår; straffskatt på ogifta män; öppen invandring från utvalda kristna afrikanska länder och förenklad medborgarskapsprocess för dem; förbjuda offentliga damtoaletter; förbjuda glidmedel; införa oskuldskontroller redan på BVC; legalisera barnaga; återinföra skolaga; höja samtyckesåldern för bögar till 25 men sänka den till 13 för flickor; höja beviskraven för våldtäkt och partnermisshandel till tre vittnen; förbud mot att sälja kondomer till andra än gifta män och erkännandet av Palestina samt Parisavatalet kommer dras tillbaka.

 No.219231

File: 1601332908441.jpg (70.8 KB, 720x777, 7uo3c7xyjxp51.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>Jewish Prisoners After Being Liberated From A Death Train, 1945

<Near the end of the war, Jewish prisoners from the Bergen-Belsen death camp were being transported to another camp when the Germans abandoned the train. The US Army came upon the survivors. Two soldiers took photographs.


omg look how zyklon'd they are, sticks and bones, fucking nazis

 No.219429

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>218919
Tack och lov för alla dessa kebabtekniker. Vad vore Sverige utan dem?

 No.219460

>>219429
Jag har en magistersexamen i kebabdynamik.

 No.219646

File: 1601402746457-0.mp4 (7.91 MB, 202x360, Afghan cancer.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1601402746457-1.jpg (35.28 KB, 500x396, 1581693405476.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1601402746457-2.jpg (260.51 KB, 1188x717, 1567577849658.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>219429
>kebabtekniker

 No.219651


 No.219692

File: 1601407106824.mp4 (973.99 KB, 640x800, 119904701_160085292378056_….mp4) ImgOps Google iqdb

taby why dont you just out breed all the niggers in sweden and get all the welfare yourself :DDD

 No.219725


 No.219758


 No.219767

>>219692
täby is oskuld because all us arab tchads take the swedish women

 No.219771

File: 1601413239318.mp4 (408.94 KB, 720x720, enriched.mp4) ImgOps Google iqdb

>>219767

go bestgored :DDD

 No.220017


 No.220040

>>219646
Ut med alla blattar. Särskilt araber och afghaner kan åka tillbaka till sina underutvecklad och inavlade länder.

 No.220097

YouTube embed. Click thumbnail to play.
>>220040
Gibs me dat foh free, muddafuggin' crackah. Shieeeeet, youz gotta pay repurashuns foh slavery, cof bin. Inshallah, ooga booga Quran Muhammad urka burka wig wam lamma jamma welfare check.

 No.220524

File: 1601524671849-0.png (184.07 KB, 490x252, dindu.png) ImgOps Google iqdb

File: 1601524671849-1.jpg (43.12 KB, 589x303, nuffin.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1601524671849-2.png (34.7 KB, 617x289, Somalier.png) ImgOps Google iqdb

File: 1601524671849-3.png (50.64 KB, 765x632, das rite.png) ImgOps Google iqdb

>>220097
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/weEWW5/stok-och-brak-tvingar-hemglass-att-stalla-in-rutter
>Glassbilens melodi kommer inte längre höras i området Tjärna Ängar i Borlänge.
>Detta efter att en grupp om cirka 50 barn omringat bilen och försökt tvinga till sig glass.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ bone ] [ Home ] [ Mod Login ] [ Search ] [ Banners ] [ Banlist ] [ Log ]